แบบห้อง

Open Space โปร่งโล่ง
รับแสงจากภายนอก ระบายอากาศได้สะดวก